Pavojingų krovinių pervežimas: aukščiausio lygio atsakomybė

Pavojingų krovinių pervežimas vežėjams užtikrina didesnes pajamas, tačiau reikalauja ypatingo pasirengimo. Tokių krovinių gabenimas – tai gerokai iš anksto rūpestingai planuojamas, ilgalaikis projektas.

Pavojingi kroviniai išsiskiria pavojingomis savybėmis ir gali pakenkti žmogui, aplinkai, turtui. Sąvoka apima sprogstamąsias, degias, oksiduojančias, ėdžias, radioaktyvias, nuodingas medžiagas, pavojingas atliekas. Tokių krovinių gabenimą tarptautiniais keliais reglamentuoja tarptautiniai bei valstybiniai dokumentai. 40 Europos šalių yra prisijungusios prie 1957 m. Ženevoje pasirašytos Europos sutarties dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais, sutrumpintai – ADR (pranc. – Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Pagal šios sutarties techninius priedus, pavojingos medžiagos klasifikuojamos į 9 klases atsižvelgiant į jų pavojingumo lygį. Pavojingiausios, sprogstamosios, priskirtos 1-ajai klasei. Pavojingi kroviniai, be to, skirstomi į draudžiamus vežti automobilių transportu ir leidžiamus vežti laikantis nustatytų sąlygų. ADR pervežimai organizuojami specialiai pavojingiems kroviniams gabenti pritaikytomis bei atitinkamais įspėjamaisiais ženklais paženklintomis transporto priemonėmis; nelygu pavojingų krovinių vežimo būdas, privalu apsirūpinti įvairiais dokumentais: leidimu atlikti transporto operaciją, leidimu vežti (įvežti, išvežti iš šalies ar vežti tranzitu) pavojingas medžiagas, transporto priemonės tinkamumo vežti pavojingus krovinius patvirtinimo sertifikatą ir kt.; visi vežimo dalyviai (siuntėjas, krovėjai, vežėjas, gavėjas ir kt.) privalo išmanyti ADR reikalavimus.

Europos Bendrijoje pavojingi kroviniai sudaro apie 8 proc. visų krovinių. 58 proc. jų vežama keliais, 25 proc. – geležinkeliais, 17 proc. – vidaus vandenimis. Daugiausia jie gabenami konteineriais. Konteineriniai pervežimai suteikia didesnes galimybes užtikrinti tokių medžiagų transportavimo saugumą. Lietuvoje pavojingų krovinių gabenama daugiau nei vidutiniškai ES (ypač daug jų tenka tranzitui), kitaip jie paskirstę skirtingoms transporto rūšims truputį kitoks: 54 proc. – geležinkeliu, 25 proc. – automobilių keliais, 20 proc. – vandens transportu, 1 proc. – oro transportu.

Neišvengiama ADR pervežimo nuostatų pažeidimų, dėl kurių padidėja aplinkos užteršimo grėsmė. Tarp būdingų pažeidimų yra šie: transporto priemonė nepaženklinta ar paženklinta neteisingai; gabenami kroviniai, kuriuos draudžiama vežti kelių transportu; vairuotojas neturi transporto dokumentų ar informacija apie pavojingus krovinius pateikta netinkamai; vairuotojas neturi siuntėjo deklaracijos, kurioje nurodoma, kad krovinys tinkamai supakuotas ir atitinka pavojingų krovinių vežimo reikalavimus; vairuotojas neturi pažymėjimo, įrodančio jo pasirengimą vežti tokius krovinius ir t.t.

 

Tags: , , , ,